onze

TARIEVEN

Bij aanvang van de behandeling van een dossier worden duidelijke afspraken gemaakt en wordt de cliënt ingelicht omtrent onze algemene voorwaarden, die u kan raadplegen op deze website. Indien u dat wenst kan u een exemplaar van deze algemene voorwaarden bekomen.

Het is gebruikelijk dat er in de loop van de behandeling van het dossier voorschotten worden gevraagd aan de cliënt. Bij het afsluiten van het dossier ontvangt de cliënt een factuur houdende eindafrekening.

De gangbare kost voor de cliënt voor de aangeboden dienstverlening bestaat uit (1) het ereloon, (2) de kantoorkosten en (3) de gerechtskosten.

Het ereloon betreft de prestaties van de advocaat en wordt in principe berekend op basis van het aantal gepresteerde uren aan een uurtarief. Ingeval van invorderingen kan het ereloon berekend worden op basis van een waardetarief d.i. een percentage van het gerecupereerde bedragen.

De kantooronkosten zijn de algemene kosten van het secretariaat nl. en o.m. de kosten verbonden aan de opmaak en de verzending van brieven, e-mails, van  kopiename en het voeren van alle administratieve taken nl. ontvangst, agendering, telefoon en boekhouding.

De erelonen kunnen vooraf met de cliënt besproken worden in functie van diens noden en behoeften waarbij voor elke cliënt een afwijkende overeenkomst kan afgesloten worden waarbij het kantoor alzo afspraken ‘op maat’ maakt met de cliënt voor wat diens uiteindelijke kost van de dienstverlening betreft.

De gerechtskosten zijn de externe kosten die aangerekend worden door de rechtbanken en gerechtsdeurwaarders, deze laatsten factureren in principe rechtstreeks naar de cliënt toe.

Gezien op het kantoor een detail wordt bijgehouden van de in elk dossier geleverde prestaties en gemaakte onkosten kan ten allen tijde uitleg gegeven worden bij de aangerekende bedragen.

Goede afspraken maken goede vrienden.

Contacteer ons