Terug naar praktijkgebieden
Praktijkgebied

STRAFRECHT

STRAFRECHT

 

Strafwetten bestraffen bij wet strafbaar gestelde handelingen. Wij kunnen u bijstaan wanneer u vervolgd wordt en ook wanneer u het slachtoffer werd van een misdrijf.

Een advocaat is nodig wanneer u het gevaar loopt om strafrechtelijk vervolgd te worden. Het is dan erg belangrijk om vanaf het eerste ogenblik de bijstand van een advocaat te vragen, nu een eerste verhoor door politie of onderzoeksrechter van doorslaggevend en vooral van blijvend belang is.

Iedereen heeft wettelijk het recht om te zwijgen, zulks minstens tot na overleg met een vrij gekozen advocaat. Het belang van dit voorafgaandelijke overleg is heel erg groot nu een eerste verhoor veelal de basis vormt van een latere veroordeling: spreken mag dan zilver zijn, zwijgen is goud.

Een advocaat is evenzeer nodig wanneer u het slachtoffer werd van een misdrijf. Ook hier geldt de regel dat zo spoedig mogelijk een advocaat dient aangezocht om uw rechten te vrijwaren. Veelal kan u aanspraak maken op een onderschreven dekking rechtsbijstand binnen een polis ‘familiale verzekering’, wij gaan dit voor u na.

Ons kantoor kan u bijstaan in strafzaken van alle aard en omvang en kwam in het verleden reeds meermaals op succesvolle wijze tussen in ophefmakende strafzaken.

Actuele en parate kennis van het geldende strafrecht, een diepgaande studie van het strafdossier, nauw overleg met de cliënt en het obligaat en opmaak van schriftelijke conclusies vormen de basis van de behandeling van uw dossier door ons kantoor.

 

VERKEERSRECHT

 

Indien u vervolgd wordt voor het begaan van een verkeersovertreding (o.m. een snelheidsovertreding, alcohol- en/of andere intoxicaties, dronkenschap, negeren van verkeerslichten en/of verkeersborden, gebruik van GSM achter het stuur, parkeerovertredingen e.d.), kunnen wij u vertegenwoordigen voor de Politierechtbank.

Ingeval U het slachtoffer werd van een verkeersongeval en daardoor lichamelijke dan wel materiële schade heeft geleden is het aangewezen om u te laten bijstaan. Wij beschikken over de nodige expertise.

Weet dat uw polis ‘familiale verzekering’ normaliter voorziet in een waarborg rechtsbijstand wat wil zeggen dat de rekening van het advocatenkantoor in voorkomend geval betaald wordt door de verzekeraar rechtsbijstand.

Graag geven wij u daarover advies.