Terug naar praktijkgebieden
Praktijkgebied

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

ECHTSCHEIDING

 

Ons team legt zich op een persoonlijke, discrete en professionele manier toe op de beëindigingen van relaties tussen partners. Veelal betreft het echtscheidingen, maar ook de beëindiging van andere vormen van samenwoning vergen bijstand.

Wij steven naar de snelste en meest efficiënte oplossing voor de daarmee gepaard gaande problemen.

Er zijn twee mogelijkheden om een echtscheiding te bekomen nl. op basis van onderlinge toestemming, dan wel op basis van de onherstelbare ontwrichting.

Indien mogelijk zullen wij altijd eerst een regeling in der minne nastreven nu bij scheidingen de kans zeer groot is dat u in de toekomst nog met dezelfde partijen moet kunnen communiceren, zeker als er kinderen zijn.

Kan geen minnelijke schikking tussenkomen, dan worden onmiddellijk de gepaste juridische maatregelen genomen teneinde een gerechtelijke regeling te bekomen om op die manier een einde te stellen aan de moeilijkheden.

Een scheiding omvat niet enkel het uiteengaan van de partners, maar betreft tevens de vorderingen met betrekking tot het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, de persoonlijke onderhoudsbijdrage, de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, etc...

Ons kantoor beschikt over de nodige kennis en ervaring om u met raad en daad bij te staan in elk deelaspect van het personen-en familierecht. Er wordt steeds de nodige aandacht besteed aan de vaak erg emotionele kant van de zaak zonder hierbij de juridische realiteit uit het oog te verliezen.

 

OUDERLIJK GEZAG EN OMGANGSREGELING VOOR DE KINDEREN

 

De Familierechtbank is bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag en de omgangsregeling voor kinderen.

Komt u zelf niet tot een akkoord omtrent het ouderlijk gezag en de omgangsregeling met alles wat daarbij komt kijken ?

Wij staan u graag bij met de nodige kennis en ruime ervaring die ons kantoor te bieden heeft.

Komt een ouder zijn onderhoudsverplichting naar de kinderen toe niet (correct) na ? 

Wij kunnen de juiste juridische stappen ondernemen om dit op te lossen.
 

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

 

Het familiaal vermogensrecht omvat onder meer het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de schenkingen, de verhoudingen tussen wettelijke en feitelijke samenwoners.

Ons kantoor beschikt over de nodige kennis en ervaring om u in deze problematiek bij te staan.

Na een scheiding dient te worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, waarin het van belang is of partijen al dan niet een huwelijks- dan wel ander gemeenschapscontract zijn aangegaan.

Wanneer echtgenoten geen huwelijkscontract aangaan, zijn zij automatisch gehuwd onder het wettelijke stelsel.
Echtgenoten kunnen kiezen voor het afsluiten van een huwelijkscontract waarbij zij kunnen opteren voor een afwijkend stelsel, zo bijvoorbeeld het stelsel van scheiding van goederen, of van algehele gemeenschap.

Ook feitelijke- of wettelijke samenwoners hebben mogelijkheden om hun financiële situatie te organiseren, ook wanneer zij scheiden dient het gemeenschappelijke vermogen verdeeld te worden.

Het erfrecht valt ook onder het familiaal vermogensrecht.

Het erfrecht omvat voornamelijk de afwikkeling van de nalatenschap, waarbij dient nagegaan wat deze omhelst en hoe deze dient verdeeld te worden tussen de erfgenamen, met of zonder testament.

 

AFSTAMMINGSRECHT

 

Onder het afstammingsrecht vallen onder meer de problemen van ouderlijke erkenning, vaststelling van het ouderschap, de betwisting vaderschap en de adoptieproblematiek.

Ook in dit deelaspect van het familierecht is een optimale bijstand door een gespecialiseerde advocaat noodzakelijk.

Bij ons kan u hiervoor steeds terecht.
 

JEUGDRECHT

 

Jeugdrecht gaat over minderjarigen.

U krijgt ermee te maken als uw kind een misdrijf heeft gepleegd, wanneer het zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt; kortom, wanneer het belang van een minderjarige de tussenkomst van een Rechter vergt.

In beide gevallen is professionele bijstand vereist door een advocaat. Ons kantoor is hierin gespecialiseerd.