Terug naar praktijkgebieden
Praktijkgebied

HANDELSRECHT

HANDELSRECHT

 

Handelsrecht betreft geschillen waarbij een handelaar betrokken is, zij het een particuliere handelaar dan wel een handelsvennootschap.

Binnen het handelsrecht valt het vennootschapsrecht hetwelk slaat op de werking en de behandeling van conflicten binnen handels- en burgerlijke vennootschappen, hun organen en aandeelhouders.

Wij kunnen u zowel preventief als curatief bijstaan en zijn vanuit de aard van de door ons behandelde materies in staat om elke casus te benaderen vanuit diverse invalshoeken vooraleer, altijd in overleg met de cliënt, te beslissen welke strategie dient gevolgd om het meest succesvolle resultaat te bereiken.

 

INCASSO

 

Ons kantoor draagt, –naast de reeds gekende dienstverlening-, tevens zorg voor de invordering van openstaande vorderingen van alle aard, aan een voordelig, marktconform en bespreekbaar tarief.

Wij kunnen een professionele bijdrage leveren tot een efficiënt debiteurenbeheer van uw bedrijf.
 

VERZEKERINGSRECHT

 

Als iemand schade lijdt, ontstaat de vraag naar aansprakelijkheid, want wie aansprakelijk wordt gesteld voor schade is gehouden tot schadevergoeding.

Verzekeringen worden aangegaan om risico’s van alle aard te dekken. Verzekeraars zien zeer streng toe op de naleving van de door de verzekeringsnemer onderschreven dekking nl. de verzekeringspolis, de algemene en de bijzondere voorwaarden ervan.

Wij kunnen u bijstaan in alle mogelijke geschillen van verzekeringstechnische aard.

 

DIAMANTSECTOR

 

Ons kantoor is een Antwerps advocatenkantoor.

Antwerpen is onlosmakelijk verbonden met de diamantsector.

Wij hebben een ruime ervaring met deze gespecialiseerde sector en kunnen u behulpzaam zijn i.v.m. alle mogelijke geschillen gaande van handelsgeschillen, waarvoor de gewone Rechtbanken bevoegd zijn, tot geschillen tussen diamanthandelaars voor wie ingevolge hun aansluiting bij een Beurs voor Diamanthandel afwijkende regels gelden nl. en o.m. nationale dan wel internationale arbitrage.