Privacy & GDPR

PRIVACYVERKLARING (GDPR) VERSIE 23/8/2023.

1. Inleiding.

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE, ondernemingsnummer 0461.259.744 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de verantwoordelijke persoon dit is Mr. Joris A. VERCRAEYE, bereikbaar op het adres te 2018 Antwerpen, Jozef de Bomstraat 4, telefoonnummer 03/259.00.90, GSM nummer 0475/70.60.25 of, bij voorkeur, via e-mail adres Joris@Vercraeye.be.

Het kantoor heeft een website: www.vercraeye.be, waarop u o.m. de toepasselijke algemene voorwaarden van BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE kan terugvinden. De cliënt kan deze algemene voorwaarden steeds en op eerste verzoek bekomen.

In wat volgt willen wij t.o.v. onze cliënten duidelijk maken dat BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE:

 • de persoonsgegevens van haar cliënten verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven,
 • dat de verwerking van deze persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • dat om de uitdrukkelijke toestemming van de cliënten gevraagd wordt voor de verwerking van deze persoonsgegevens,
 • dat BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens van haar cliënten gewaarborgd is,
 • dat geen persoonsgegevens van cliënten worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


2. Gegevens die BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE verwerkt.

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE verwerkt de persoonsgegevens doordat cliënten gebruik maken van haar diensten en/of omdat de cliënten deze zelf verstrekt. 2 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van haar cliënten dewelke BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE verwerkt:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • geboorteplaats,
 • adresgegevens,
 • telefoon- en GSM nummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer,
 • ondernemingsnummer,
 • BTW nummer,
 • n.a.v. de behandeling van het dossier verstrekte informatie.


3. Verwerkingsdoeleinden

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten in het kader van de door deze cliënten gevraagde dienstverlening dewelke overigens valt onder het wettelijk beschermde beroepsgeheim van de advocaat (nl. en o.m. algemene cliëntenadministratie, vergaren en bijhouden van de door de cliënten verstrekte informatie, facturatie).


4. Rechtsgrond(en) van de verwerking.

De persoonsgegevens van de cliënten van BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘GDPR’ genoemd (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016):

(a) met de toestemming van de cliënt, dewelke uitdrukkelijk d.i. schriftelijk dient gegeven,
(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de door de cliënt gegeven opdracht en aldus voor de uitvoering van de met de cliënt getroffen overeenkomst,
(c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, nl. en o.m. om te dienen bij procesvoering,
(d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de cliënten dan wel van betrokken derden te beschermen,
(e) (niet van toepassing),
(f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE om te ondernemen in het kader van de beroepsactiviteit van een advocatenkantoor.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar tenzij daarvoor toestemming bekomen werd van ouders of voogd of ingeval van absolute noodzaak ter bescherming van de fundamentele rechten van deze minderjarige cliënten.


6. Overmaken van persoonsgegevens aan derden.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënten worden gedeeld met andere vennootschappen dan wel overheden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met verbonden dan wel een partner zijn van BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE (nl. en o.m. rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants).

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met deze derden.


7. Bewaarperiode van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens verwerkt voor cliëntenbeheer binnen BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE zullen in beginsel bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen d.i. bij wet gedurende een periode van minimaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de cliënt en BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE.

De cliënten worden behoudens andersluidende instructie geacht aan BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE uitdrukkelijk te hebben gevraagd om de gegevens d.i. hun volledige dossier langer bij te houden en wel digitaal (ingescand), bij wijze van dienstverlening en teneinde daarover wanneer nodig in de toekomst te kunnen beschikken, één en ander onverminderd het recht van de cliënten om ten allen tijde de volledige verwijdering van hun persoonsgegevens uit de bestanden van BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE te verwijderen.

Boekhoudkundige gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar van afsluiting van het dossier.


8. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De cliënten van BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen deze laten verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien hebben de cliënten het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te bekomen en om deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

De cliënten kunnen bezwaar indienen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of een deel hiervan door Mr. Joris A. VERCRAEYE of door één van de verwerkers, actueel zijnde:

 • Mr. Elly ROUSSEAU, advocaat,
 • Mr. Inge LEEMANS, advocaat,
 • Mr. Zana DE CONINCK, advocaat,
 • Mr. Koen LAUREYSSENS, advocaat,
 • Mr. Bernd KELDERMANS, advocaat,
 • Mevrouw Sandra MEERSMAN, secretaresse.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt aan de cliënten gevraagd om, in voorkomend geval, een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Joris@Vercraeye.be.


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens van cliënten tegen te gaan. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienaangaande kunnen cliënten contact opnemen met Mr. Joris A. VERCRAEYE, die bereikbaar is op telefoonnummer 03/259.00.90, op GSM nummer 0475/70.60.25 of, bij voorkeur, via het e-mail adres Joris@Vercraeye.be.

Onder meer volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van onze cliënten te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan,
 • BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen,
 • BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE maakt periodiek back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE test en evalueert regelmatig de bestaande maatregelen en past deze waar nodig aan.


10. Direct marketing.

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE geeft aan dat van een dergelijke verwerking van persoonsgegevens van cliënten, gelet op het beroepsgeheim van de advocaat hoegenaamd geen sprake is of maar kan zijn.


11. Klachten.

De cliënten beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail adres: commission@privacycommission.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


12. Wijziging privacyverklaring.

BV ADVOCATENKANTOOR JORIS A. VERCRAEYE kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. Deze privacyverklaring betreft de (tweede) versie van 23/8/2023.

Joris Vercraeye,
23/8/2023.